BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Đại hội chi bộ lần III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 22/07/2015

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG GIANG

CHI BỘ BQLRPH A VƯƠNG

*

Số: …..-BC/CBBQL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Đông Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CHI BỘ

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

----------


          I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

          1. Việc quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn và sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

          - Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014, Chỉ thị 18-CT/HU, ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

          - Đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện phù hợp với điều kiện của chi bộ.

          2. Công tác chuẩn bị đại hội

- Đã chuẩn bị Đại hội đúng theo Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Hướng dẫn số 02-HD/TCHU ngày 23/10/2014 của Ban Tổ chức Huyện ủy về công tác nhân sự tại đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Quyết định số 2403-QĐ/HU, ngày 12/02/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân bổ số lượng đại biểu của Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương đại hội cấp trên.

          - Đã tổ chức hội nghị chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương lần thứ 1 vào ngày 15/3/2015, hội nghị lần thứ 2 vào ngày 17/3/2015 để họp bàn chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội chi bộ lần 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

          - Góp ý xây dựng báo cáo chính trị, chương trình, nội quy Đại hội.

          - Chuẩn bị công tác nhân sự.

- Đã tổ chức họp góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII và dự thảo văn kiện Đại hội thứ XII của Đảng.

          II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

          1. Báo cáo chính trị

          - Báo cáo chính trị chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được xây dựng đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, đã được Ban thường vụ, Ban tổ chức huyện ủy thông qua.

          - Đại hội đã thảo luận một số vấn đề trong báo cáo chính trị, các đảng viên tham gia ý kiến và đại hội đã tiếp thu các ý kiến đó để báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn (có biên bản đại hội kèm theo).

          2. Kết quả thảo luận, tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII:

          Đại hội đã thông qua tổng hợp kết quả ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (có báo cáo tổng hợp ý kiến kèm theo).

3. Kết quả thảo luận, tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội thứ XII của Đảng:

          Đại hội nhất trí với các nội dung của văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và không có ý kiến gì thêm.

          4. Kết quả bầu cử Chi ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Vũ Phúc Thịnh

Bí thư chi bộ

02

Nguyễn Văn Hoàng

Phó bí thư chi bộ

03

Đinh Viết Tùng

Chi ủy viên

 

          5. Kết quả bầu cử Bí thư chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Vũ Phúc Thịnh

Giám đốc Ban

 

 

6. Kết quả bầu cử Phó Bí thư chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Giám đốc Ban

 

 

6. Kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 

I

Đại biểu chính thức

 

 

1

Vũ Phúc Thịnh

Giám đốc Ban

 

II

Đại biểu dự khuyết

 

 

2

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Giám đốc Ban

 

 

          7. Phân tích chất lượng Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Chất lượng Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (có bảng phân tích chất lượng Chi ủy kèm theo).

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Ưu điểm:

          Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban tổ chức Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên trong chi bộ Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

          Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, như: Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Nghị quyết lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và góp ý văn kiện của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của toàn chi bộ trước yêu cầu đổi mới của đất nước nói chung và sự phát triển của huyện Đông Giang nói riêng. Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 09 đảng viên của chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Nhìn chung, chi bộ đã tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu, bảo đảm chất lượng, thời gian, nội dung theo quy định. Công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch.

          2. Hạn chế và nguyên nhân:

          Việc tổ chức Đại hội còn thiếu sót, công tác điều hành của Đoàn chủ tịch có phần còn lúng túng.  Báo cáo chính trị còn dài.

          3. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo đại hội:

Phải có sự chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội tốt hơn, tập dợt chương trình Đại hội theo kịch bảng đã được cấp trên phê chuẩn. Có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên.

          IV.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Hằng năm bên cạnh các buổi học tập và quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cần bổ sung các khóa học đào tạo kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng cho đảng viên.

Trong thời gian tới, đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy, Ban tổ cần tổ chức tập huấn kỹ hơn quy trình tổ chức đại hội, nhất là những quy định mới về bầu cử trong Đảng; thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội ở các chi bộ trực thuộc.

 

Nơi nhận:                                                                              T/M CHI BỘ

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);                                                     BÍ THƯ                                  

- Các Ban xây dựng Đảng (b/c);                                                                                   (đã ký)

- Lưu CB.        

                                                                                       Vũ Phúc Thịnh

 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500