BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Quy chế hoạt động

File đính kèm: quy-che-hoat-dong.docx
 
 
 
 
 
 
Quyết định số 36/QĐ-SNN&PTNT ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam:

 
I. Vị trí, chức năng:

 

Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương ( sau đây gọi tắt là Ban quản lý rừng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.


 

Ban có chức năng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích lâm phận được giao, phối hợp thực hiện dịch vụ môi trường rừng và các hoạt động dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.


 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:


 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình 5 năm, hằng năm về tổ chức hoạt động công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.


 

- Tổ chức công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng, chống cháy rừng; trồng, chăm sóc rừng và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.


 

- Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, Hạt Kiểm lâm sở tại tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; xây dựng, phát triển rừng và thực hiện việc giao khoán bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.


 

- Phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong lâm phận.


 

- Đề xuất chương trình, dự án và tiếp nhận, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư lâm nghiệp, dân sinh trên địa bàn khi được cấp có thẩm quyền giao.


 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có liên quan về diễn biến, nguy cơ tác hại đến rừng, hoạt động quản lý, chăm sóc, bảo vệ và xây dựng, phát triển rừng.


 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh Quảng Nam giao.


 

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật:


 

- Sản xuất, cung ừng giống cây trồng nông, lâm nghiệp phục vụ sản xuất, du lịch sinh thái;


 

- Tư vấn khảo sát thiết kế, thi công các công trình lâm nghiệp; tư vấn khai thác gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng;


 

- Tổ chức khai thác gỗ rừng trồng trong lâm phận quản lý;


 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác liên quan.


 

III. Tổ chức và biên chế:


 

1. Lãnh đạo Ban:


 

Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương có giám đốc và 02 phó giám đốc


 

- Giám đốc là người đứng đầu Ban quản lý rừng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý rừng.


 

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Ban quản lý rừng điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban quản lý rừng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.


 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh Quảng Nam.


 

2. Cơ cấu tổ chức:


 

a. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ


 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:


 

+ Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về công tác quản lý tài chính và thực hiện công tác kế toán hằng năm theo quy định của pháp luật.


 

+ Tham mưu soạn thảo các văn bản và hợp đồng kinh tế của đơn vị.


 

+ Tiếp nhận và thực hiện chi trả tiền DVMTR.


 

+ Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.


 

+ Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư lưu trữ hồ sơ.


 

+ Quản lý bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cảnh quan của đơn vị.


 

+ Phối hợp với các phòng thuộc Ban quản lý rừng, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


 

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:


 

+ Tham mưu xây dựng các phương án, lập và thực hiện chương trình, kế hoạch 5 năm và hằng năm để Giám đốc Ban quản lý rừng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.


 

+ Tham mưu về công tác kỹ thuật, tổ chức hợp đồng giao khoán thực hiện dịch vụ môi trường rừng và dịch vụ nông, lâm nghiệp.


 

+ Hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc dự án nông lâm nghiệp và xây dựng cơ bản, giao khoán rừng tự nhiên, rừng trồng cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.


 

+ Vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ, trồng, chăm sóc rừng, phòng, chống cháy rừng và theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện việc phát hiện ngăn chặn và xử lý các hiện tượng xâm canh lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng làm nương rẫy, , săn bắt động vật hoang dã quý hiếm, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép trên lâm phận diện tích rừng của Ban quản lý.


 

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao cho đơn vị.


 

+ Phối hợp với các phòng thuộc Ban quản lý rừng, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


 

b. Đội, Trạm QLBVR:


 

- Đội QLBVR cơ động:


 

+ Tham mưu trực tiếp lãnh đạo Ban quản lý rừng về công tác QLBVR và phòng cháy chữa cháy rừng; là lực lượng trực tiếp tham gia giải quyết các điểm nóng về công tác QLBVR trong lâm phận theo quy định của pháp luật và công tác đảm bảo an ninh trật tự đơn vị.


 

+  Tăng cường cho các Trạm QLBVR hoặc đột xuất tuần tra, kiểm tra lâm phận, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xâm canh lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng làm nương rẫy, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép khi các Trạm QLBVR không đủ năng lực để giải quyết.


 

- Trạm QLBVR:


 

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực QLBVR và phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích rừng giao cho Trạm quản lý trong lâm phận.


 

+ Thường xuyên tuần tra, kiểm soát lâm phận, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hiện tượng xâm canh lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng làm nương rẫy, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép.


 

+ Thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương về công tác kiểm tra, truy quét các đối tượng xâm hại đến rừng.


 

+ Phối hợp với Đội QLBVR cơ động và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý rừng thực hiện công tác giao khoán QLBVR và thực hiện chi trả DVMTR; hướng dẫn kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề nghị xử lý các hộ nhận khoán vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng.


 

+ Hướng dẫn và tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.


 

+ Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, thôn bản, xã và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.


Ngoài các nhiệm vụ trên, các phòng chuyên môn, Đội, Trạm QLBVR thực hiện một sô nhiệm vụ khác do Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc Ban quản lý rừng giao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500